MASALIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Masalın genel özelliklerinin “konu, olay, yer, zaman, kişi, amaç” yönlerinden değerlendirilmesi:

a- Konu: Masallarda her insanı ilgilendiren evrensel değerler ve konular anlatılır. Özellikle çocuklara doğruluk, dürüstlük, iyilik, güzellik, ahlâklı olmak, erdemli olmak, yardımseverlik gibi duygular verilmek istenir. Ayrıca çevredeki kişilerin, olayların ve yöneticilerin eleştirileri de yapılır. Haksızlıklara karşı halkın ve halk içinde bir önderin direnmesi ve sonuçta mutlaka üstün gelmesi işlenir.

b- Olay: Masallar olay eksenli bir edebiyat türüdür. Tamamen hayal ürünü olan bu olaylar, olağanüstü nitelikler taşıyabilir. Masallarda “olamaz” diye bir şey yoktur. Her şey olabilir ve bunlar konu olarak işlenir.

c- Yer: Masalda belirli bir yer, çevre yoktur. Hayali bir yer, çevre söz konusudur. Bunlar da genellikle “Kafdağı’nın arkasında bir ülke, yedi kat yerin altı, periler padişahının ülkesi” gibi hayalî yerlerdir.

d- Zaman: Masalda zaman da belirsizdir. Geçmişte bir zamandan söz edilir; ama aslında bu hayalî bir zamandır. Masallar geçmiş zaman kipi (-miş) kullanılarak anlatılır. Bu yönüyle de hikâyeden ayrılır. “Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, pireler berber iken, develer tellâl iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken gibi tekerlemeler aslında zamanın belirsizliğini ve olayın hayalî olduğunu da açıklar.

e- Kişi: Masal kahramanları olağanüstü nitelikler taşıyabilir. Masallarda “peri, dev, cüce, cadı, gulyabani, şahmeran, Zümrüdüanka kuşu” gibi hayalî kahramanlar karşımıza çıkabilir. Masalda, gerçek hayatta rastlanamayacak kişiler bulunabilir. Kişiler ya iyidir ya da kötüdür. İyiler hep iyilik yapar, kötüler de hep kötülük yapar. İyiler masalın sonunda mutlaka kazanır, kötüler de her zaman kaybeder.

f- Amaç: Masalda eğiticilik esastır. Aslında yerin, kişilerin ve zamanın hayalî olması da bundandır. Kimse rencide edilmeden insanlara ders verilir. Herkes masalın sonunda verilen dersten kendisine düşen payı alır. Masallarda kötülükler eleştirilerek okurun ve dinleyenin bu kötüler gibi olmaması istenir. İyiler ve iyilikler de yüceltilir ki okur veya dinleyici iyi olsun ve iyilik yapsın. Bu yüzden özellikle eğitimde masallardan yararlanılır.

Masalın özellikleri
Masalın özelliği anlatılışındadır Geniş etkisini halk arasında, ağızdan ağıza geçerek yapar Masallarda çoğu zaman, hayat deneylerinin süzgeçten geçmiş sonuçları vardır Bu halk hazinelerini toplayıp yazılı hale koymak folklorun görevleri arasındadır.

Masal zevkini geliştirmek faydalıdır Çünkü çoğu ülkelerin edebiyatının temelinde masal vardır Homeros’un masalları Yunan, Vergilius’un masalları Lâtin edebiyatlarına kaynak olmuş; Hamlet, Kral Lear, Faust gibi baş yapıtlar halk masallarından doğmuşlardırHikâye gibi, masal anlatma da başlıbaşına bir sanattır Bunun için, güzel masal anlatanları dikkatle dinlemek, seçme masalları bol bol okumak, anlatılırken hayalgücünden faydalanmak, can kulağiyle dinlenecek nitelikteki masalları seçmek, sesi çatlatmamak, konuşurken yapmacık hareketlerden sakınmak gereklidir.

Masalın özellikleri
1- Masallar, meydana geldikleri zaman bir kişinin malıyken, yaygınlaştıkça, yöreden yöreye, ülkeden ülkeye geçtikçe halkın malı olur
2- Masal, anonim bir türdür
3- Uzun tasvirlere, psikolojik tahlillere yer verilmez
4- Masallarda genellikle iyilik-kötülük, doğruluk- haksızlık- adalet- zulüm, alçakgönüllülük – kibir… gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin mücadelelerinden veya insanların ulaşılması güç hayallerinden söz edilir
5- Tamamı ile hayal ürünü olan mensur bir türdür
6- Masallarda milli ve dini motiflere hemen hiç yer verilmez Bununla beraber az çok ait oldukaları milletlerin renglerine bürünürler
7- Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır; bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşırlar
8- Fıkra ve efsaneye göre uzun, destan ve halk hikâyesine göre kısadır
9- Halk dilinde anlatılarak oluşan sözlü edebiyat ürünüdür
10- Masallarda genellikle bir eğitim amacı saklıdır; bu yönüyle didaktik ( öğretici) bir nitelik taşırlar
11- Bir yazar tarafından sonradan yazıya geçirilmiştir
12- Çoğu kez evrensel konular işlenir
13- Masala müstehcen, çirkin ve ayıp sayılacak hiçbir söz katılmaz.
14- Dinleyicileri inandırmak gibi bir iddiası yoktur.

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler